Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez przebudowę i doposażenie istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Gryficach

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

W dniu 25 stycznia 2011 roku nastąpiło otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego po modernizacji oraz dostawie sprzętu medycznego i wyposażenia.
Projekt pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez przebudowę i doposażenie istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Gryficach” polegał na wykonaniu robót modernizacyjnych, dostawie sprzętu medycznego i wyposażenia (wymiana i doposażenie) dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Doprowadzenie SOR do stanu zgodnego z  prawem to warunek poprawy zabezpieczenia medycznego obszaru poprzez poprawę jakości świadczonych usług.

Zakres robót budowlanych, zakup sprzętu medycznego wynikał z konieczności dostosowania SOR do obowiązujących przepisów:

  • rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 15 III 2007 roku w sprawie SOR,
  • rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 10 XI 2006 roku w sprawie wymagań w jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,
  • rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 IV 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Grupy docelowe do których adresowany jest projekt to potencjalni pacjenci SOR:

  • ofiary zdarzeń nagłych z przyczyn zewnętrznych w tym dzieci i młodzież (najbardziej narażona grupa wiekowa na urazy wypadkowe),
  • populacja w wieku produkcyjnym narażona na nagłe skutki chorób cywilizacyjnych, czyli zasoby pracy z zagrożeniem życia z powodu chorób układu krążenia oraz przyczyn zewnętrznych (tj. wypadków drogowych, katastrof budowlanych, pożarów, urazów),
  • pacjenci w wieku podeszłym poprodukcyjnym narażeni na nagłe powikłania chorób cywilizacyjnych prowadzące do trwałego inwalidztwa i pogorszenia komfortu życia, a tym samym zwiększenia obciążenia budżetu państwa z tytułu pomocy socjalnej.

Potrzeby odbiorców projektu, na które projekt może odpowiedzieć to:

  • pomoc medyczna w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
  • utrzymanie zdrowia i życia,
  • poprawa zdrowotności.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Koszt całkowity projektu: 7 493 073,66 zł
Wartość dotacji: 5 789 873,02 zł

Projekt wpisuje się więc w cele szczegółowe Programu Infrastruktura i Środowisko, Osi Priorytetowej XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”, tj. obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.
Dostosowanie istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do obowiązujących wymogów prawnych spowoduje poprawę skuteczności działań w stanach zagrożenia życia, poprzez zwiększenie wskaźnika przeżywalności ofiar nagłego zagrożenia zdrowotnego, skrócenia czasu udzielenia kwalifikowanej pomocy specjalistycznej ofiarom w stanie zagrożenia życia i przybliżenia ich do wskaźników osiąganych przez jednostki ratownictwa medycznego krajów członkowskich Unii Europejskiej.