ZAPYTANIE W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” (ZeZ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (e-Zdrowie) zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów realizacji planowanego zamówienia, którego zakres został opisany w niniejszym zapytaniu.

Celem niniejszego zapytania jest przeprowadzenie badania rynku dla potrzeb ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego.

ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot planowanego zamówienia publicznego dotyczy:

  1. Modernizacji sieci teleinformatycznej i serwerowni;
  2. Dostawy infrastruktury serwerowej;
  3. Oprogramowania systemowego i narzędziowego;
  4. Dostawy i wdrożenia oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) zgodnie z załącznikiem nr 2.
  5. Elementy objęte prawem opcji zgodnie z załącznikiem nr 2

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

  1. INFORMACJE DOTYCZACE WYCENY:

W wycenie należy uwzględnić:

  1. Wszystkie elementy w/w zakresu zamówienia określone w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia,
  2. Po wypełnieniu załącznika pn.: „Szacowanie wartości zamówienia” proszę o jego przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: przemyslaw.sieron@medicam.pl
  3. Wycenę należy przedłożyć najpóźniej do dnia 23 czerwca 2022 r.