WZNOWIENIE PRZYJĘĆ PLANOWYCH ZE SPECJALNYMI ZASADAMI

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W związku z nadal utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym i działaniami podejmowanymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażenia SARS-COV-2, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w trosce o bezpieczeństwo pacjenta wprowadza następujące zasady świadczenia planowych usług medycznych w poszczególnych placówkach SPZZOZ w Gryficach:

1. Wznawia się wykonywanie planowej diagnostyki ambulatoryjnej w zakresie Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, badań USG i klasycznej radiologii, gastrologii i kolonoskopii od dnia 08.05.2020 roku.

 • Przed ustaleniem terminu przyjęcia personel zbiera szczegółowy wywiad epidemiologiczny od pacjenta i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek kryteriów kwalifikacji do grup ryzyka odmawia rejestracji i powiadamia PSSE.
 • W dniu przyjęcia pacjenci mają obowiązek przejścia przez TRIAGE w punktach kontroli.
 • Odmowa poddania się badaniu, lub stwierdzenie któregokolwiek z kryteriów, podejrzenie kontaktu lub zakażenia skutkuje odesłaniem do leczenia i diagnostyki w POZ.

2. Wznawia się leczenie stacjonarne uzależnienia od alkoholu w Oddziale Leczenia Uzależnienia od 06.05.2020 roku poza grupowymi spotkaniami terapeutycznymi dla pacjentów ambulatoryjnych.

 • Wszyscy pacjenci z ujemnym wywiadem epidemiologicznym przy przyjęciu do oddziału mają pobierany materiał do badania w kierunku SARS-COV-2 (badanie RT PCR).
 • Do czasu otrzymania wyniku są izolowani w oddziale na pojedynczych salach i nie uczestniczą w terapii.
 • W czasie hospitalizacji bezwzględnie przez pierwsze 7-14 dni podlegają obserwacji pod kątem objawów, pomiaru temperatury, a w razie jakichkolwiek wątpliwości natychmiast izolowani.

3. Wznawia się działalność poradni specjalistycznych od 07.05.2020 roku utrzymując nadal ograniczenie dziennych przyjęć do ustalonych limitów przyjęć.

 • Każdy pacjent zgłaszający się do przyjęcia w poradni specjalistycznej musi mieć ustalony termin przyjęcia w rejestracji telefonicznie.
 • W dniu przyjęcia pacjent przechodzi do poradni przez system TRIAGE, gdzie ma obowiązek poddać się czynnościom segregacyjnym wykonywanym przez personel medyczny – stwierdzenie któregokolwiek z kryteriów podejrzenia zakażenia, kontaktu lub zakażenia skutkuje wykonaniem oceny lekarskiej w izolatce i – na podstawie decyzji lekarza – odesłaniem do leczenia i diagnostyki w POZ lub kwalifikacją do przyjęcia w poradni.
 • Wszyscy pacjenci przebywający na terenie przychodni maja obowiązek posiadania założonych masek.
 • W poczekalni pacjenci nie mogą gromadzić się w grupach.
 • Na teren przychodni pacjenci są wpuszczani kolejno po opuszczeniu przychodni przez poprzedniego pacjenta.
 • Pacjenci oczekujący przed triażem mają oczekiwać zachowując właściwy dystans.
 • W przypadkach zakłócania porządku będzie powiadamiana policja.

4. Wznawia się wykonywania świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej w Dziale Rehabilitacji z dniem 08.05.2020 roku.

 • Przy przyjęciu obowiązuje każdorazowe zebranie wywiadu epidemiologicznego, pomiar temperatury, dezynfekcja rąk przez pacjenta i wyposażenie na cały czas wykonywania zabiegów w maseczkę zakrywającą usta i nos.

5. Wznawia się przyjęcia planowe do oddziałów szpitalnych z dniem 08.05.2020 roku.

 • Pacjentów przyjmuje się do planowych zabiegów według kolejki oczekujących, przez wszystkie dni tygodnia umożliwiające przeprowadzenie planowego leczenia najpóźniej w następnym dniu po przyjęciu.
 • Przed przyjęciem pacjenta do oddziału, w określonym terminie bezwzględnie dokonuje się jego kontrolnego badania w poradni specjalistycznej uwzględniając wywiad w kierunku COVID – 19, kontakt z osobami na kwarantannie i inne objawy wskazujące na infekcję, oraz weryfikacje kwalifikacji do leczenia planowego.
 • Pacjenci wzywani telefonicznie do zgłoszenia się do poradni na kwalifikację już na etapie kontaktu telefonicznego będą weryfikowani pod kątem wywiadu epidemiologicznego i w razie wątpliwości odsyłani do PSSE w miejscu zamieszkania. Wezwanie na kwalifikacje będzie zaplanowane nie wcześniej niż na dwa dni przed planowanym leczeniem szpitalnym.
 • W czasie zgłoszenia się na wizytę kontrolną w poradni specjalistycznej w przypadku pozytywnej kwalifikacji do leczenia planowego pacjent będzie miał pobierany wymaz z nosogardzieli na test RT PCR; po pobraniu materiału pacjent będzie zwalniany do domu z zaleceniem oczekiwania na wynik w domu z ograniczeniem kontaktów zewnętrznych do czasu otrzymania wyniku.
 • Po otrzymaniu wyniku ujemnego pacjent będzie informowany natychmiast telefonicznie i zapraszany do przyjęcia następnego dnia. • W przypadku wyniku wątpliwego lub dodatniego dane pacjenta będą przekazywane do PSSE, która przejmuje opiekę nad pacjentem i dalsze czynności związane z nadzorem epidemiologicznym.
 • Istnieje możliwość zwłaszcza dla pacjentów spoza powiatu gryfickiego wykonania na własny koszt w miejscu zamieszkania testu RT PCR wymaganego do przyjęcia przy czym nie może być wykonany więcej niż dwa dni przed przyjęciem planowym

SZANOWNI PACJENCI

WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASADY SĄ WPROWADZONE W CELU MINIMALIZACJI ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO. STOSOWANIE SIĘ DO NICH ZAPEWNI BEZPIECZEŃSTWO PACJENTOWI W SZPITALU I PERSONELOWI MEDYCZNEMU. PRÓBY OMIJANIA POWYŻSZYCH ZASAD PRZEZ KOGOKOLWIEK SĄ DZIAŁANIEM NA WŁASNA SZKODĘ. WYŁĄCZENIE Z DZIAŁALNOŚCI PORADNI, ODDZIAŁU CZY SZPITALA Z POWODU ZAKAŻENIA POZBAWI WSZYSTKICH MOŻLIWOŚCI LECZENIA. PROSIMY O PODAWANIA PRAWDZIWYCH INFORMACJI I ZGŁASZANIE SIĘ DO SZPITALA JEDNOIMIENNEGO W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ LUB INFORMOWANIA STACJI SANITARNO-EPIDEMILOGICZNEJ.