Wyższa jakość na razie kosztem ilości

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Informatyczne systemy medyczne obniżają produktywność lekarza o około 26 procent, ale ujednolicają dane medyczne zmniejszając się ryzyko złej interpretacji obrazu lub danych. Definicja przekazu i odbioru jest tożsama. Telemedycyna to także większa szansa na uratowanie życia.

– W Stanach Zjednoczonych wydatki na ochronę zdrowia przekraczają 18 procent Produktu Krajowego Brutto – mówił dr inz Jacek Kobusiński z Politechniki Poznańskiej podczas konferencji telemedyczno-informatycznej w Dźwirzynie – Gdyby wprowadzić ujednolicony system gromadzenia danych medycznych oszczędności mogłyby wynieść nawet blisko 90 mld dolarów rocznie. W Polsce infrastruktura musi zostać pomyślana tak, aby mogła służyć młodym ludziom w przyszłości. Pacjent jest pierwszym beneficjentem elektronicznego gromadzenia danych medycznych, w tym swojej historii choroby. Lekarz oczekuje od systemu pełnego dostępu do informacji także zgromadzonych w innych placówkach medycznych. Kadra zarządzająca uzyskuje narzędzie weryfikacji i kontroli danych, możliwość tworzenia grup świadczeń, które podnoszą konkurencyjność szpitala na rynku usług medycznych. To pozwala na kreowanie strategii, prowadzenie monitoringu oraz wykorzystanie zasobów. Na pewno także wskutek działania systemów informatycznych oczekiwana jest wyższa jakość oferowanych usług choćby dzięki możliwości wykonywania analiz.

Dr Kobusiński mówił, iż w dalszym ciągu wyzwaniem dla informatyków jest stworzenie takiej historii choroby, która może zostać wykorzystana przez wiele podmiotów medycznych oraz obejmuje długi czas. W dalszym ciągu wyzwanie stanowi czas zapisu danych, aby mógł zostać zagospodarowany w taki sposób, aby nie zmniejszać produktywności. Dlatego tak ważne są standardy i ujednolicone formy zapisu. Niebezpieczeństwo stanowi zbyt duży zakres gromadzonych danych, która grozi brakiem wydolności całego systemu. Dlatego dane muszą być jednoznacznie definiowane. Problemem pozostaje identyfikacja pacjenta, który w różnych placówkach może być w różny sposób wprowadzony.

To umożliwiają odpowiednie protokoły wymiany danych zarówno tekstowych jak i obrazowych. Standardem w przesyle i gromadzeniu plików obrazowych jest DICOM, standardem do gromadzenia informacji tekstowych jest protokół HL7. CDA umożliwia przesył danych na różnym poziomie szczegółowości.

– Jedynym poziomem gwarantującym jednoznaczność daje poziom trzeci, który umożliwia odczyt zarówno daty badania, pomiaru, opisanie tego, co dana wartość oznacza – mówi dr Jacek Kobusiński. – Jednak dane medyczne stanowią połowę tego co potrzebujemy. Ważne są także słowniki medyczne.

Dr Ireneusz Dziuba, patomorfolog mówił o znaczeniu telemedycyny oraz oceny guzów przy ustanawianiu terapii oraz definiowaniu rokowań medycznych na przyszłość.

– Nagrywanie zdjęć służy ich archiwizacji i ocenie, ale w dalszym ciągu wymagają one obrazu mikroskopowego – mówi dr Dziuba. – Szczególnie w onkologii obraz musi być dokładny i precyzyjny, ponieważ tylko w taki sposób możemy dokonać pomiarów, co jest dużą nowością w patologii, ponieważ możemy dowiedzieć się jak zmiana wygląda makroskopowo. To ma znaczenie dla decyzji jak chory będzie leczony po przebytej operacji. System telepato logii w szpitalu klinicznym w Szczecinie funkcjonuje już od kilku lat. Możemy przesyłać obrazy z różnych urządzeń do innych placówek. Ale prawdziwy patolog nie odejdzie jednak od mikroskopu.

Prof. Zbigniew Kotwica mówił o specjalizacji świadczeń neurochirurgicznych w Niemczech, które wymaga współczesność.

– Lekarz neurochirurg musi mieć kontakt zarówno z radiologami, neurofizjologami, jak i neuropatologami. Szczególnie ci ostatni pełnią ważną role, ponieważ ocena ich badania rzutuje bezpośrednio na dobór późniejszej terapii. Wynik badania histopatologicznego to jedna z najważniejszych opinii, ponieważ dotyczy stopnia złośliwości nowotworu, co determinuje stopień agresji chirurgicznej, ponieważ późniejsza długość przeżycia chorego człowieka zależy od doszczętności usunięcia guza, która jest jedynym czynnikiem determinującym długość przeżycia, jeśli wskaźnik złośliwości wynosi poniżej 5. W takich sytuacjach badanie histopatologiczne pomaga podjąć decyzję o dalszej resekcji masy nowotworu – mówił prof. Zbigniew Kotwica.

Konferencja otworzyła projekt pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego – w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu”. Ponad 130 gości uczestniczyło w wykładach dotyczących realizowanego projektu oraz możliwości, jakie budowana sieć teletechniczna otwiera przed medycyną oraz administracją. Patronat honorowy objął Pan Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Andrzej Jakubowski oraz Pani Członek Zarządu województwa Zachodniopomorskiego – Anna Mieczkowska. Patronat medialny objęty został przez: Kurier Szczeciński, TVP Info, Medicalnet. Przemówienia wygłosili: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Andrzej Jakubowski, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach – Jacek Pietryka, Ojciec Krzysztof Czepirski ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Panel pt. „Zastosowanie łącza szerokopasmowego w administracji publicznej i w budowie więzi społeczności lokalnej” prowadzili: Krzysztof Kozakowski, dr inż. Krzysztof Bogusławski, Grzegorz Fiuk, Bartosz Lewandowski, Aneta Pernak-Matus i Paweł Paluch. Natomiast na drugi panel, pt. „Łącze szerokopasmowe jako odpowiedź na współczesne wyzwania w neurochirurgii” składały się wykłady prowadzone przez panów: Michał Kosiedowski, dr inż. Jacek Kobusiński, lek. med. Michał Tarnowski, dr n. med. Ireneusz Dziuba, prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Kotwica. Zaproszeni goście wzięli również udział w dyskusjach, podczas których wymienić można było swoje poglądy i spostrzeżenia dotyczące przyszłości medycyny i nowoczesnych technologii, umożliwiających jej rozwój.

Projekt realizowany jest wspólnie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (Lider projektu), Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o. oraz samorządy: Urząd Miejski w Gryficach, Starostwo Powiatowe w Gryficach, Urząd Miejski w Resku, Urząd Miejski w Płotach.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.(Oś priorytetowa 3 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego, działanie 3.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego). Szacowana wartość projektu wynosi 7.966.326,48 zł, a przyznane dofinansowanie 5.974.744,86 zł, co stanowi 75 procent wartości projektu. Długość budowanej sieci wyniesie 43,8km.

Wykonawcą projektu dla szpitali oraz samorządów, a także szkół i policji jest Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych. łącze zostanie zakopane kilkadziesiąt centymtreów pod ziemią, aby zminimalizować ryzko wystąpienia uszkodzeń mechanicznych, czy atmosferycznych. Zostanie umożliwiony przesył obrazów i danych medycznych w celach konsulacji oraz podjęcia decyzji o operacji chorego na miejscu w szpitalu wytwarzajacym dane lub konieczności transportu pacjenta.

– Ta sieć zostanie włączona do krajowej sieci kabli światłowodowych Pionier prowadzonej przez Poznański Ośrodek Komputerowy – mówił Ryszard Chojnacki, wiceprezes spółki – Obraz operacji przeprowadzanej na przykład w Gryficach bedzie mógł zostać przesłany do ośrodka zagranicznego. Ten projekt jest obecnie dla nas najważniejszym zadaniem.

Źródło: http://www.medicalnet.pl