Umowa o dofinansowanie sieci szerokopasmowego Internetu

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W dniu 29 września 2011 roku podpisana została na Nowym Zamku w Płotach  umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa

 

 infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego – w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu”.

Partnerami Projektu są:

  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
  • Starostwo Powiatowe w Gryficach
  • Urząd Miejski w Gryficach
  • Urząd Miejski w Płotach
  • Urząd Miejski w Resku
  • SPZZOZ w Gryficach Oddział Zamiejscowy w Resku
  • Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy w Goleniowie

Liderem konsorcjum jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana przez Marszałka  Województwa Zachodniopomorskiego  – Olgierda Geblewicza i wicemarszałka Andrzeja Jakubowskiego oraz przedstawicieli partnerów realizujących inwestycję. Podpisy na umowie złożył również Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Artur Łącki oraz Przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ w Gryficach Konstanty Tomasz Oświęcimski.
Celem nadrzędnym projektu jest niwelowanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej oraz upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych i rozwój e-usług dla ludności.
Dzięki realizacji projektu  ok. 5000 osób będzie miało możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego, 6543 osoby uzyskają możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu, podłączone zostaną do sieci 32 podmioty administracji publicznej, 10 szkół oraz szpitale biorące udział w projekcie. W ramach projektu zostanie wybudowanych 43,8 km sieci szerokopasmowej. A także powstanie 10 punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz 5 punktów publicznego dostępu do Internetu (PIAP)
Realizacja projektu przyczyni się do połączenia się ze sobą szpitali w Gryficach, Koszalinie, Stargardzie Szczecińskim, Resku, dzięki czemu możliwe będą wideokonferencje oraz w przyszłości operacje on-line.
Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla służby zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim poprzez budowę szerokopasmowego łącza transmisji danych.
Całkowita wartość projektu wynosi 7 966 326,48 złotych, a przyznane dofinansowanie wyniosło 5 974 744,86 złotych.