SPZZOZ w Gryficach informuje

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach informuje, że 31 stycznia b.r. zostały zakończone roboty związane z przełączeniem zasilania szpitala w ciepło z tymczasowej kotłowni kontenerowej do kotłowni głównej szpitala.

Ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania produkowane jest już bez żadnych zakłóceń w kotłowni głównej szpitala.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Danuta Kowalewska