SOR ZAJMUJE PIERWSZE MIEJSCE – PRAWIE 4 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) w SPZZOZ w Gryficach przystąpił do konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia (jako dysponenta środków publicznych) i złożył projekt pn. „Rozwój infrastruktury medycznej szpitalnego oddziału ratunkowego  SPZZOZ w Gryficach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
DZIAŁANIE9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.
Projekt w konkursie otrzymał najwyższą ilość punktów ze wszystkich projektów na liście rankingowej – 76 punktów na 100 możliwych i zajął 1 miejsce! Dzięki temu SPZZOZ w Gryficach otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.749.444,29 zł, w stosunku do wartości całego projektu opiewającego na kwotę 4.426.733,94 zł.
W ramach projektu SOR zostanie doposażony w najnowocześniejszą aparaturę medyczną, m.in.:
  • defibrylatory z kardiowersją i możliwością przesyłania danych do ośrodka referencyjnego,
  • respiratory stacjonarne z regulacją stężenia tlenu,
  • aparat do leczenia nerko zastępczego,
  • wideogastroskop diagnostyczny i zabiegowy,
  • przyłóżkowy cyfrowy mobilny aparat RTG,
  • wideobranchofiberoskop,
  • laryngofiberoskop,
  • system ogrzewania pacjenta,
i wiele innych, niezbędnych urządzeń.
Projekt ma na celu poprawę jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego, świadczonego przez Szpitalny Oddział Ratunkowy SPZZOZ w Gryficach.