Przyjęcia ciężarnych do porodu

Przyjęcia ciężarnych do porodu

Co zabrać do szpitala ?

Nie­zbęd­ne do­ku­men­ty i wy­ni­ki badań z okre­su ciąży:

1.    dowód toż­sa­mo­ści

2.    karta prze­bie­gu ciąży,

3.    grupa krwi i Rh z prze­ciw­cia­ła­mi od­por­no­ścio­wy­mi (ory­gi­nał),

4.    wy­ni­ki badań usg wy­ko­na­ne w obec­nej ciąży,

5.    inne istot­ne wy­ni­ki badań i/lub kon­sul­ta­cji np.: kon­sul­ta­cja oku­li­stycz­na, kar­dio­lo­gicz­na, or­to­pe­dycz­na itd.,

6.    leki przyjmowane na stałe,

7.    Nip – zakładu pracy.

Dla Matki:

§  wy­god­na ko­szu­la do po­ro­du oraz 2 ko­szu­le umoż­li­wia­ją­ce kar­mie­nie pier­sią;

§  szla­frok, klap­ki;

§  biu­sto­nosz do kar­mie­nia pier­sią;

§  dwie pacz­ki dużych podpasek np. Bella;

§  majtki jednorazowe

§  jed­no­ra­zo­we pod­kła­dy na łóżko;

§  przy­bo­ry to­a­le­to­we;

§  dwa ręcz­ni­ki (ką­pie­lo­wy i zwy­kły);

§  ręcz­ni­ki pa­pie­ro­we;

§  woda mi­ne­ral­na nie­ga­zo­wa­na.

 

Dla Dziec­ka:

§  5 ka­fta­ni­ków dla no­wo­rod­ka np. typu body (roz­miar 56 lub 62);

§  trzy pary śpiosz­ków lub 3 pa­ja­cy­ki;

§  paczkę pieluszek jednorazowych;

§  mokre chu­s­tecz­ki do pie­lę­gna­cji po­ślad­ków;

§  kocyk lub rożek;

§  mały ja­siek przy­dat­ny przy kar­mie­niu lub po­dusz­ka rogal do kar­mie­nia,

 

Do przy­ję­cia do po­ro­du nie jest po­trzeb­ne skie­ro­wanie