SPZZOZ w Gryficach otrzymał dofinansowanie na projekt  „Rozwój infrastruktury medycznej szpitalnego oddziału ratunkowego  SPZZOZ w Gryficach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

DZIAŁANIE9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

 

Wartość projektu: 4.426.733,94 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3.749.444,29 zł

Wkład własny szpitala: 677.289,65 zł

 

Krótki opis projektu: Projekt polega na zakupie sprzętu medycznego służącego do diagnostyki lub terapii, sprzętu komputerowego oraz wykonaniu robót budowlanych, instalacyjnych, wentylacji, montażu oświetlenia wraz z dostawą sprzętu do monitoringu dla SOR.

 

Cele projektu: poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego, świadczonego przez Szpitalny Oddział Ratunkowy SPZZOZ w Gryficach.

 

Planowane efekty: wzrost poziomu świadczeń medycznych SOR, prowadzących do zwiększenia przeżywalności ofiar zdarzeń nagłych, ograniczenia inwalidztwa pourazowego, ograniczenia strat finansowych, z tytułu trwałej bądź długotrwałej niezdolności do pracy poszkodowanych osób.

 

 

 

Musi zawierać: