SPZZOZ w Gryficach realizuje na projekt  „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

DZIAŁANIE 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Wartość projektu: 156.000,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 132.600,00 zł

Wkład własny szpitala: 23.400,00 zł

Krótki opis projektu: Projekt polega na zakupie sprzętu medycznego służącego do diagnostyki lub terapii:

  1. Kardiomonitor
  2. Defibrylator
  3. Respirator
  4. Pompa infuzyjna
  5. Elektryczne urządzenie do ssania.

Cele projektu: Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego, świadczonego przez Szpitalny Oddział Ratunkowy SPZZOZ w Gryficach w szczególności dla trafiających tu dzieci.

Planowane efekty: wzrost poziomu świadczeń medycznych SOR, prowadzących do zwiększenia przeżywalności ofiar zdarzeń nagłych, ograniczenia inwalidztwa pourazowego

„Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. przekazywania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w realizowanym projekcie m.in. poprzez:

Zgłoszenie do instytucji udzielającej dofinansowania na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl