Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością i bez skierowania

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Prawo do świadczeń poza kolejnością

Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, a także świadczenia wysokospecjalistyczne są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 20-22)*.
Pacjenci korzystający z prawa do świadczeń poza kolejnością, nie są umieszczani na listach oczekujących.
Świadczenia są im udzielane w możliwie najbliższym terminie, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi świadczeniodawcy.
Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Poza kolejnością, do świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług udzielanych w aptekach, mają prawo:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi (art. 43)
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu (art. 43)
 • inwalidzi wojenni (art. 47c)
 • inwalidzi wojskowi (art. 47c)
 • osoby represjonowane oraz kombatanci (art. 47c)

Poza kolejnością, do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, mają prawo:

 • uprawnieni żołnierze i pracownicy (art. 24a)
 • weterani poszkodowani (art. 24b)

Poza kolejnością, do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów, mają prawo:

 • osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów,
 • zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24)

Prawo do świadczeń bez skierowania

Ze świadczeń opieki zdrowotnej bez skierowania korzystają pacjenci w stanie nagłym (art. 60)
Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć/ szpitalnego oddziału ratunkowego.

Świadczenia w poradniach specjalistycznych udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Bez skierowania udzielane są świadczenia (art. 57):

 • dentysty
 • dermatologa
 • ginekologa i położnika
 • okulisty
 • onkologa
 • psychiatry
 • wenerologa

Bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych korzystają (art. 57):

 • inwalidzi wojenni i inwalidzi wojskowi
 • osoby represjonowane oraz kombatanci
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Bez skierowania ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne otrzymują:

 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego

źródło: Biuro prasowe ZOW NFZ

*Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135