Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością i bez skierowania

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Do korzystania poza kolejnością, za okazaniem właściwego dokumentu, ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają prawo*:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni
 • inwalidzi wojskowi
 • osoby represjonowane oraz kombatanci

Do korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych mają prawo m.in.**:

 • inwalidzi wojenni
 • inwalidzi wojskowi
 • osoby represjonowane oraz kombatanci
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 

 

Podstawa prawna
*Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
** Zgodnie z art. 57 ustawy, skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 1. ginekologa i położnika;
 2. dentysty;
 3. dermatologa;
 4. wenerologa;
 5. onkologa;
 6. okulisty;
 7. psychiatry;
 8. dla osób chorych na gruźlicę;
 9. dla osób zakażonych wirusem HIV;
 10. dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
 11. dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 12. dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
 13. dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

źródło: http://www.nfz-szczecin.pl/n-1587-2.htm