Nowoczesne kadry personelu medycznego

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W dniu 06-04-2010 r. SPZZOZ w Gryficach zawarł Umowę Partnerską z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie. Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu pod nazwą „Nowoczesne kadry personelu medycznego”, w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Efektem przedsięwzięcia będzie współpraca na rzecz przeszkolenia 100 pracowników SPZZOZ: pielęgniarek, sekretarek medycznych i rejestratorek medycznych.

Naczelna Pielęgniarka
mgr Barbara Hysa