Nowa droga na terenie SPZZOZ Gryfice

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Szpital w Gryficach został oddany do użytkowania w latach 80-tych ubiegłego wieku. Ilość dróg wewnętrznych i parkingów na terenie szpitala była wówczas wystarczająca. Przez okres prawie trzydziestu lat gwałtownie wzrosła liczba samochodów. Jednocześnie drogi w znacznym stopniu „wyeksploatowały się”. Obecnie odczuwamy brak dróg dobrej jakości i miejsc parkingowych na terenie szpitala. Największą niedogodnością jest dojazd do szpitala tylko z jednej strony od ulicy Niechorskiej. Wspólny dojazd dla wszystkich użytkowników dróg często utrudnia wjazd na teren szpitala karetek pogotowia przywożących pacjentów.

Zaplanowaliśmy zatem budowę niezależnej drogi dojazdowej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego usytuowanej równolegle do istniejącej drogi wjazdowej od strony ulicy Niechorskiej i połączenie jej z obwodnicą , której budowa ujęta jest w planach inwestycyjnych Gminy Gryfice. Mamy zapewnienie, iż połączenie dróg zostanie zrealizowane przez Gminę Gryfice. Zrealizowanie tego przedsięwzięcia wpłynie wydatnie na szybszy i bezpieczniejszy dojazd karetek pogotowia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Obecnie istniejący dojazd do administrowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach budynku zamieszkania zbiorowego nie spełnia wymogów bezpieczeństwa pożarowego – brak jest placu manewrowego.

 

 

Ze względu na ograniczenia wynikające z niewystarczającej powierzchni działki na której znajduje się budynek, wystąpiliśmy do Gminy Gryfice o dzierżawę przylegającej działki. Wówczas wybudujemy dojazd do budynku spełniający wszelkie wymogi, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Planujemy również docelowo zdecydowanie zwiększyć ilość miejsc parkingowych zarówno dla personelu szpitala jak i osób korzystających z usług szpitala.
Na terenie administrowanym przez SPZZOZ Gryfice brakuje już miejsca na budowę kolejnych parkingów. Licząc i tu na pomoc Gminy Gryfice wystąpiliśmy o dzierżawę działki przylegającej do szpitala od strony ul. Przestrzennej.

 

Chcielibyśmy na tej działce wybudować parking z drogami manewrowymi na około 150 samochodów

.
Są to zamierzenia do zrealizowania w latach 2010-2013.

Na bieżąco musimy jednak remontować istniejące drogi wewnętrzne. Pan Starosta Sać przez kolejne dwa lata pomógł nam w usuwaniu uszkodzeń nawierzchni dróg powstałych w okresie zimowym. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych będziemy remontować i przebudowywać istniejące drogi.

W 2009 roku wyremontowaliśmy nawierzchnię dróg o powierzchni 1 066 m2 – uszkodzona w znacznym stopniu nawierzchnia betonowa została wymieniona na nawierzchnię z kostki brukowej.

Realizowane i planowane przedsięwzięcia w zakresie modernizacji i budowy nowych dróg oraz parkingów są niezbędne przede wszystkim ze względu na zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa . Ponadto wpłyną na estetykę terenów przyległych do szpitala, a nawet na ochronę środowiska – obecnie samochody często są parkowane bezpośrednio na terenach zagospodarowanych zielenią.