Komunikat w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń pacjentów ubezpieczonych w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pacjenci ubezpieczeni w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA , niezależnie od posiadanego obywatelstwa, w celu uzyskania dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium RP u świadczeniodawcy, który podpisał umowę z NFZ, zobowiązani są do przedstawienia odpowiedniego dokumentu unijnego potwierdzającego fakt ubezpieczenia.

W przypadku braku dokumentów unijnych, ww. kategoria pacjentów nie jest uprawniona do składania oświadczeń, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2008 r.  Nr 164 poz. 1027 z późn. zm).

Rodzaj dokumentu jakim pacjent powinien się posługiwać uzależniony jest od celu, w jakim dana osoba przebywa na terytorium Polski oraz od charakteru tego pobytu.
Poniższy schemat zawiera informację o rodzaju dokumentu oraz zakresie przysługujących świadczeń w zależności od celu, w jakim osoba przebywa na terytorium RP.

Tryb postępowania w przypadku pacjentów uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz zasady rozliczania kosztów udzielonych świadczeń dostępne są na stronie polskiej instytucji łącznikowej pod adresem https://www.ekuz.nfz.gov.pl/informacje-dla-swiadczeniodawcow/pacjent-unijny-krok-po-kroku

 

źródło: https://www.ekuz.nfz.gov.pl