Ośrodek Terapii Hiperbarycznej

Ośrodek Terapii Hiperbarycznej

Informator dla pacjenta ośrodka terapii-hiperbarycznej

Andrzej Gorzka koordynator oddziału

Katarzyna Biedroń Pielęgniarka koordynująca

 

I. Czym jest i na czym polega tlenoterapia hiperbaryczna?

Tlenoterapia hiperbaryczna jest metodą leczenia lub wspomagania leczenia, polegającą na oddychaniu czystym tlenem w warunkach zwiększonego ciśnienia, które jest wytwarzane podczas sesji w komorze hiperbarycznej.

Komora hiperbaryczna to pomieszczenie wieloosobowe, wyposażone w urządzenia niezbędne do bezpiecznego przeprowadzenia tlenoterapii hiperbarycznej, w którym podczas sesji przebywają zakwalifikowani do zabiegu pacjenci i wykwalifikowany personel medyczny.

Sesja tlenoterapii hiperbarycznej trwa 70 min i jest podzielona na trzy fazy:

 • kompresji – czyli wypełniania komory sprężonym powietrzem do ciśnienia 2,5 razy większego niż ciśnienie atmosferyczne, godzinnego oddychania przez indywidualny układ oddechowy czystym tlenem,
 • dekompresji – czyli stopniowego obniżania ciśnienia w komorze do wartości ciśnienia atmosferycznego.

Leczenie lub wspomaganie leczenia tlenem hiperbarycznym posiada określone wskazania i są to:

 • choroba dekompresyjna,
 • zatrucie tlenkiem węgla,
 • zatory gazowe,
 • nagła głuchota idiopatyczna,
 • trudno gojące się rany,
 • popromienne uszkodzenie tkanek i narządów,
 • zapalenia kości.

II. Dane teleadresowe Ośrodka Terapii Hiperbarycznej (OTH)

 1. Ośrodek Terapii Hiperbarycznej (OTH) jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.
 2. OTH zlokalizowany jest na terenie SPZZOZ w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27, 72-300 Gryfice, w tylnej części budynku Przychodni Specjalistycznych, posiadający wyodrębnione wejście z zewnątrz.
 3. Kontakt z OTH jest możliwy poprzez stawiennictwo osobiste lub telefonicznie:
  • Rejestracja OTH: +48 91 384 20 61 wew. 621
  • Pielęgniarka Koordynująca: +48 91 384 20 61 wew. 486, kom. 500-161-505
  • Lekarz Koordynator: +48 91 384 20 61 wew. 417

III. Zakres działalności Ośrodka Terapii Hiperbarycznej (OTH)

 1. Głównym zadaniem OTH jest udzielanie świadczeń medycznych polegających na zastosowaniu tlenoterapii w warunkach nadciśnienia do 3 ATA w komorze hiperbarycznej według wskazań określonych na podstawie aktualnej wiedzy medycznej w oparciu standardy prowadzenia terapii ECHM.
 2. OTH udziela świadczeń medycznych w trybie ambulatoryjnym planowym ze wskazań nagłych i przewlekłych w dni robocze według harmonogramu wynikającego z umowy z NFZ.
 3. OTH nie pełni dyżurów całodobowych.

IV. Prawa i obowiązki pacjenta

 1. Pacjentowi przysługuje prawo do leczenia w OTH na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzone konsultacją lekarza specjalisty z dziedziny medycyny w zakresie postawionego rozpoznania jedynie z listy rozpoznań NFZ
 2. Pacjent może być leczony w OTH po kwalifikacji wykonanej przez lekarza OTH na podstawie osobistego badania po przedstawieniu wymaganych badań uzasadniających rozpoznanie
 3. Pacjent zakwalifikowany do leczenia w OTH z wyznaczonym terminem sesji w przypadku niestawiennictwa na zaplanowaną sesję bez uzasadnionej przyczyny, bez powiadomienia o nieobecności na 24 godziny przez zaplanowanym zabiegiem może być obciążony kosztami świadczenia przez SPZZOZ w Gryficach
 4. Każdy pacjent niezależnie od rozpoznania do kwalifikacji musi dostarczyć
  1. Świadectwo sczepienia p/SARS-COV-2 według obowiązujących przepisów
  2. Dowód ubezpieczenia
  3. Dowód osobisty, lub inny dokument potwierdzający tożsamość pacjenta
  4. Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zawierające dane podmiotu kierującego z numerem umowy z NFZ, adresem, nr telefonu podmiotu, rozpoznaniem i kodem jednostki chorobowej zgodnym z wymogami NFZ, pieczątka i podpisem lekarz kierującego
  5. Rtg klatki piersiowej z opisem nie starsze niż 6 miesięcy
  6. Aktualne EKG z opisem nie starsze niż 2 tygodnie
  7. Karty Informacyjne z leczenia szpitalnego
  8. w zależności od wskazań badania dodatkowe lub konsultacje specjalistyczne:
   • w przypadku trudno gojących się ran aktualny wynik posiewu mikrobiologicznego (nie starszy niż 1 tydzień) i konsultacje chirurgiczną – na tej podstawie włączona antybiotykoterapia; rana powinna być opracowana chirurgicznie,
   • w przypadku leczenia nagłej głuchoty wynik audiogramu i konsultacje laryngologiczną
   • w przypadku posiadania rozrusznika zaświadczenie od kardiologa o braku p/wskazań do leczenia w nadciśnieniu
   • w przypadku leczenia onkologicznego konsultacje o braku przeciwskazań do leczenia tlenem hiperbarycznym
 5. Bezwzględnym przeciwskazaniem do leczenia w OTH jest:
  1. Nieleczona odma opłucnowa
  2. Ciąża poza wskazaniem do leczenia w zatruciu tlenkiem węgla
  3. Posiadanie rozrusznika serca niedopuszczonego do leczenia w warunkach nadciśnienia
  4. Rozedma płuc z retencja CO2
  5. Padaczka z częstymi napadami
  6. Choroby psychiczne z pobudzeniem i agresją
  7. Wrodzona sferocytoza
  8. Gorączka
  9. Infekcje wirusowe układu oddechowego
  10. Przyjmowanie leków (Doksorubicyna, Bleomysyna, Cisplatinum, Disulfiram, Mafenid acetate)
 6. Decyzję o kwalifikacji podejmuje zawsze indywidualnie Lekarz Koordynator OTH i jego decyzja w tym zakresie jest ostateczna.

V. Materiały zabronione do wnoszenia do komory

Ze względów bezpieczeństwa pacjenta i personelu zabrania się wnoszenia do pomieszczenia komory następujących materiałów:

 1. Wszystkie środki łatwopalne i materiały mogące generować iskrę
 2. Słuchawki, telefony i inny sprzęt elektroniczny
 3. Ubrania wykonane z tworzyw sztucznych – personel medyczny i pacjenci mogą wejść do komory jedynie w ubraniach OTH wydanych przez Pielęgniarkę Koordynującą
 4. Obuwie zawierające rzepy
 5. Biżuteria, spinki/wpinki do włosów
 6. Napoje gazowane w zamkniętych butelkach – pacjent otrzymuje kubek jednorazowy z wodą
 7. Opatrunki nie mogą zawierać tłuszczów, a specjalistyczne opatrunki muszą posiadać dopuszczenie
 8. Makijaże powinny być usunięte na czas wejścia do komory
 9. Okulary korekcyjne nie mogą być wykonane z tytanu
 10. Gazety i książki wyłącznie drukowane na papierze kredowym