Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Projekty realizowane

Unia Europejska

 
 

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font

Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze

W 2012 r. na świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze Fundusz wydał ponad 1 miliard złotych (1 004 173 358 zł). Leczenie jednej osoby kosztowało średnio 9 355,42 zł. Jeśli chcesz wiedzieć ile NFZ wydał na Twoje leczenie zaloguj się do ZIP i przejdź do zakładki Rejestr Usług Medycznych.

Nie masz jeszcze konta w ZIP? Zarejestruj się żeby uzyskać dostęp do swoich danych.

W ramach opieki długoterminowej pacjent, który po zakończeniu leczenie szpitalnego wymaga dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, może skorzystać ze świadczeń gwarantowanych w tym zakresie, realizowanych w zakładach stacjonarnych lub w warunkach domowych.

Świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych

Ze świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych może skorzystać osoba przewlekle chora, która przebyła leczenie szpitalne i ma ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, ale nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym i powinna przebywać w zakładzie opiekuńczym względu na:

 • stan zdrowia i niesprawność fizyczną,
 • brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji,
 • konieczność stałej kontroli lekarskiej,
 • potrzebę profesjonalnej pielęgnacji,
 • rehabilitację.

Warunkiem jest uzyskanie w ocenie skalą Barthel 40 (czterdzieści) punktów lub mniej.

Chorzy z niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, mogą zostać zakwalifikowani do leczenia w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.

Skierowanie

Pacjent może skorzystać z publicznych i niepublicznych zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych Sposób i tryb kierowania osób do jednostek publicznych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w określa minister zdrowia. w przypadku zakładów niepublicznych decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor zakładu w porozumieniu z lekarzem zakładu.

Jakie świadczenia należą się pacjentowi przebywającemu w ośrodku:

 • wszystkie niezbędne leki, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze (np. pieluchomajtki),
 • badania diagnostyczne,
 • żywienie dojelitowe i pozajelitowe (należy pamiętać, że kwalifikacja pacjenta do żywienia dojelitowego i pozajelitowego odbywa się w szpitalu).

Uwaga! Pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.

Przepustka

Za zgodą lekarza i jednoczesną zgodą kierownika zakładu opiekuńczego, pacjent może uzyskać przepustkę. Łączny czas pobytu chorego na przepustkach nie powinien być dłuższy niż 10% czasu pobytu w zakładzie danego świadczeniodawcy w danym roku. Na czas jej trwania świadczeniodawca powinien zaopatrzyć pacjenta w niezbędne leki, wyroby medyczne i środki pomocnicze.

W przypadku gdy w trakcie pobytu w zakładzie pacjent zostanie skierowany i przyjęty do leczenia szpitalnego, po jego wypisaniu ze szpitala nie jest konieczne ponowne składanie wniosku o przyjęcie do zakładu.

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze realizowane w warunkach domowych

Ze świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach domowych mogą skorzystać obłożnie chorzy, którzy nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak wymagają dodatkowej opieki i pomocy w domu.

Chorzy z niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania respiratora mogą skorzystać z domowej opieki nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie.

Taką formą opieki mogą zostać objęci pacjenci:

 • z udokumentowanym zakończonym leczeniem przyczynowym;
 • w pełni zdiagnozowani (u których wykonano wszelkie niezbędne badania diagnostyczne, uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż wentylacja mechaniczna);
 • którzy mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie pielęgnacji, obsługi aparatury medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy tak, aby podczas stosowania terapii mogło być zapewnione bezpieczeństwo chorego;
 • którzy nie są objęci opieką paliatywną, hospicyjną lub realizowaną przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej.

Skierowanie

Skierowanie na taki rodzaj leczenia wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Do skierowania powinny zostać dołączone następujące dokumenty:

 • karta informacyjna leczenia szpitalnego,
 • wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta lub jego rodziny (opiekunów),

W przypadku terapii oddechowej przy pomocy respiratora w warunkach domowych wymagana jest także kwalifikacja do objęcia opieką w warunkach domowych, wydana przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Obłożnie i przewlekle chorzy przebywający w domu, którzy nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej domowej opieki pielęgniarskiej (realizowanej we współpracy z lekarzem POZ), mogą skorzystać z pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifi kowanipacjenci, którzy:

 • w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 (czterdzieści) punktów lub mniej,
 • którzy nie zostali objęci opieką przez hospicjum domowe, inny stacjonarny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych, domową opieką dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i nie są w ostrej fazie choroby psychicznej.

Na pierwszej wizycie w domu chorego, pielęgniarka dokonuje oceny stanu pacjenta skalą Barthel oraz ustala plan opieki. O rozpoznanych problemach pielęgnacyjnych i ustalonym planie opieki, pielęgniarka jest obowiązana poinformować pacjenta oraz jego rodzinę lub opiekunów.

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej wykonuje u pacjenta wszystkie czynności pielęgnacyjne, a nie tylko te, które wymienione są w "Karcie czynności pielęgniarskich długoterminowej domowej". Każdą wykonaną przez pielęgniarkę czynność, pacjent, jego rodzina lub opiekun, potwierdza własnoręcznym podpisem. Nie należy podpisywać czynności, których pielęgniarka nie wykonała.

Ważne! Środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zapewnia rodzina pacjenta (lub jego opiekun).

Skierowanie

Skierowanie na taki rodzaj leczenia wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Do skierowania powinna zostać dołączona karta oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

źródło:  https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/

RODO

 

Zamówienia Publiczne

2020 rok

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP