Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Gryficach 72-300, ul. Niechorska 27

Kandydat musi spełniać wymogi określone art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm. ) tzn. może nim być osoba, która:

–      posiada wykształcenie wyższe,

– posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania
obowiązków kierownika,

–  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone
studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

–     nie została prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r., poz 182) oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

1)     podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)     dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane
do zajmowanego stanowiska objętego konkursem;

3)     opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4)     dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;

5)     inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

6)     kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 i 5 powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

7)     zaświadczenie o niekaralności (oryginał) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na podane stanowisko.

 

Dodatkowo należy przedłożyć kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu są do wglądu kandydatów w Wydziale Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 3-4, sekretariat (III piętro, pokój 337).

Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie
w kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego
(o terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego).

Oferty należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie 70-540, ul. Korsarzy 34, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, pokój nr 117 lub drogą pocztową. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie  do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 

PLIK:

kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajcej_si_o_zatrudnienie