Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

 • pacjentowi,
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta(rodzice, opiekunowie ustanowieni przez sąd),
 • osobie upoważnionej przez pacjenta(za okazaniem upoważnienia do udostępnienia dokumentacji medycznej, lub po zweryfikowaniu, czy upoważnienie znajduje się
  w dokumentacji medycznej pacjenta),
 • po śmierci pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta za życia, przedstawicielowi ustawowemu lub osobie bliskiej.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,

 

Dokumentacja udostępniana jest na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej.

WNIOSKI można pobrać:

 • w sekretariatach medycznych oddziałów szpitalnych,
 • w poradniach,
 • w rejestracji ogólnej,
 • w statystyce medycznej,
 • w punkcie podawczym administracji,
 • na stronie internetowej szpitala www.medicam.pl w zakładce Dla Pacjenta.

WNIOSKI wypełnione można złożyć:

 • w sekretariatach medycznych oddziałów szpitalnych,
 • w poradniach,
 • w rejestracji ogólnej,
 • w statystyce medycznej,
 • w punkcie podawczym  administracji,

 

Dokumentacja wydawana jest bez zbędnej zwłoki.

Wydawanie dokumentacji medycznej  następuje za potwierdzeniem tożsamości.

Dokumentacja dotycząca leczenia w poradniach specjalistycznych wydawana jest w rejestracji ogólnej w godzinach od 7:30 – 15:00.

Dokumentacja medyczna z leczenia szpitalnego wydawana jest w sekretariacie SPZZOZ w Gryficach i w statystyce medycznej  w godzinach od 8:00 do 14:00.

Dokumentacja medyczna może być przesłana przesyłką poleconą za pobraniem.

W przypadku nieodebrania przygotowanej dokumentacji medycznej osoba składająca wniosek zobowiązana jest do pokrycia kosztów sporządzonej dokumentacji na podstawie wystawionej faktury.

 

Za wykonanie odpisu, wyciągu lub kopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty za dokumentację medyczną nie przekracza kwoty:

 1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 2. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; Zgodnie z aktualnym cennikiem dokumentacji medycznej.
 3. za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.  Zgodnie z aktualnym cennikiem dokumentacji medycznej.

Opłaty, o której mowa powyżej, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Opłatę za dokumentację medyczną należy uiścić w kasie rejestracji ogólnej.

Załączniki