Zasady porodu rodzinnego

Zasady porodu rodzinnego

ZASADY PORODU RODZINNEGO W SPZZOZ W GRYFICACH

 1. Porody rodzinne mogą odbywać się tylko za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub lekarza nadzorującego dyżur.
 2. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami porody rodzinne powinny odbywać się w sali porodowej z oddzielnym węzłem sanitarnym. Szpital dysponuje jedną salą porodową spełniającą powyższe wymagania, a zatem udział w porodach powinien zostać wcześniej zgłoszony i zaplanowany. Zapisy możliwe są pod numerem telefonu: 91 384 20 61 wew. 254.
 3. W przypadku braku miejsca w sali z oddzielnym węzłem sanitarnym porody rodzinne nie będą mogły się odbywać, zaś informacja o ewentualnej możliwości wejścia na salę porodową zostanie udzielona po kontakcie z lekarzem dyżurnym oddziału.
 4. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba.
 5. Osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym:
 • musi być osobą zdrową, bez cech infekcji, a decyzję o wejściu osoby towarzyszącej do sali porodowej podejmuje każdorazowo personel oddziału,
 • pod nadzorem położnej z sali porodowej przebiera się w środki ochrony osobistej (fartuch jednorazowy, czepek, ochraniacze na buty, maska chirurgiczna), które zapewnia szpital,
 • przez cały czas pobytu w sali porodowej ma założoną maskę (zakrywającą nos i usta) oraz często dezynfekuje ręce,
 • może zostać wpuszczona na salę porodową w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie,
 • ściśle podporządkowuje się wszelkim zaleceniom organizacyjnym personelu medycznego, 6) przebywa tylko w wyznaczonym pomieszczeniu, nie opuszcza go i przez cały okres pobytu na sali porodowej zachowuje bezpieczny dystans wobec innych osób.
 • Zasady określone w ust. 5 podlegają modyfikacjom lekarza nadzorującego dyżur zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z danego przypadku.
 • Nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej w przypadku porodu zabiegowego i cięcia cesarskiego.
 • Nieprzestrzeganie zasad określonych w ust. od 1 do 6 przez osobę towarzyszącą skutkować będzie brakiem możliwości kontynuacji porodu rodzinnego.

Załączniki