Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Każdy ma prawo oczekiwać poszanowania swoich praw. Jeżeli uważasz, że zostałeś niewłaściwie potraktowany w naszej placówce, możesz złożyć skargę do Dyrektora SPZZOZ w Gryficach.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

1.1. PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

1.1.1. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora SPZZOZ w Gryficach, Zastępcy Dyrektora, Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, Kierownika/Koordynatora oddziału szpitalnegfo. Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie ustnej – osobiście przez skarżącego lub w formie pisemnje opatrzonej własnoręcznym czytelnym podpisem skarżącego. Dopuszcza się również złożenie skargi w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP z użyciem Profilu Zaufanego lub w formie elektronicznego pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

1.1.2. Skarga lub wniosek musi zawierać: datę zgłoszenia, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania zgłaszającego, jak również zwięzły opis treści sprawy.

1.1.3. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza notatkę, którą podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. Notatka musi zawierać dane określone w pkt. 1.1.2.

1.1.4. Osoba przyjmująca skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

 

1.2. ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

1.2.1. Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor SPZZOZ w Gryficach.

1.2.2. Skargi i wnioski nie spełniające wymagań określonych w punkcie 1.1.1. i 1.1.2. pozostawia się bez rozpatrzenia.

1.2.3. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, zobowiązuje się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia oraz informuje się, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

1.2.4. Jeżeli skarga lub wniosek zostały skierowane do osoby innej niż Dyrektor SPZZOZ w Gryficach, wówczas osoba ta zobligowana jest zająć pisemne stanowisko w sprawie skargi lub wniosku i wraz ze stanowiskiem przekazać skargę lub wniosek do Kierownika Sekretariatu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania, celem rozpatrzenia skargi przez Dyrektora SPZZOZ w Gryficach.

1.2.5. W zależności od przedmiotu słożonej skargi lub wniosku Dyrektor SPZZOZ w Gryficach zobowiązuje osoby odpowiedzialne co do właściwości sprawy, do zbadania jej i złożenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

1.2.6. Kierownik Sekretariatu odpowiada za:

– przekazanie kopii skargi lub wniosku wg dekretacji Dyrektora SPZZOZ w Gryficach celem wyjaśnienia,

– zachowanie terminów rozpatrzenia zlożonej skargi lub wniosku.

1.2.7. Po otrzymaniu wyjaśnień Dyrektor SPZZOZ w Gryficach w terminie miesiąca udziela odpowiedzi wnoszącemu skargę lub wniosek.

1.2.8. Dyrektor SPZZOZ w Gryficach zleca podjęcie określonych działań lub zastosowania środków w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz podjęcia działań korygujących mających na celu wyeliminowanie przyczyn ich powstania.

 

 

 SKARGI I WNIOSKI SKŁADANE DO POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW

W sytuacji, kiedy odmówiono Ci zapisania się do lekarza, odmówiono wykonania świadczenia, kazano za nie zapłacić albo w placówce, w której się leczysz, kiedy do lekarza można zapisać się tylko osobiście lub lekarz nie przyjmuje pacjentów w godzinach, w których powinien, skontaktuj się z oddziałem NFZ. Skargę możesz złożyć osobiście lub pisemnie. Zawsze możesz także żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. Możliwe jest złożenie skargi poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Pamiętaj jednak, że dokumenty elektroniczne, które przesyłasz muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Skarga złożona tradycyjnie, w postaci dokumentu papierowego powinna być podpisana.

Ważne! Skarga, która nie zawiera imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona.

Odpowiedź powinieneś otrzymać w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia skargi do Funduszu. Może się jednak zdarzyć, że wystąpią okoliczności, które to uniemożliwią. Powinieneś wtedy otrzymać informację o nowym terminie rozpatrzenia skargi.

Skargę można złożyć też na realizację zadań przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, a jeśli sposób rozpatrzenia sprawy w oddziale wojewódzkim wzbudzi Twoje wątpliwości, możesz złożyć skargę do Centrali NFZ.

Jeśli uważasz, że prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób Ciebie zadowalający, możesz także złożyć skargę do:

 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta www.bpp.gov.pl
  np. w sytuacji naruszenia prawa do: poszanowania intymności i godności, informacji, świadczeń zdrowotnych, tajemnicy informacji, dokumentacji medycznej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, opieki duszpasterskiej;
 • rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy okręgowej izbie lekarskiej, do której lekarz należy www.nil.org.pl
  w sytuacji zastrzeżeń do sposobu leczenia albo zachowania lekarzy;
 • rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych przy okręgowych izbach pielęgniarek i położnych www.izbapiel.org.pl
  w sytuacji zastrzeżeń do sposobu postępowania albo zachowania pielęgniarki lub położnej;
 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych www.giodo.gov.pl
  np. w sytuacji zastrzeżeń do zachowania poufności przechowywanej dokumentacji, jej zabezpieczenia przed zgubieniem czy kradzieżą.

Jeśli masz pomysł, jak lepiej i efektywniej zaspokajać potrzeby pacjentów, np. jak ulepszyć organizację, usprawnić pracę, zapobiec nadużyciom placówek medycznych albo masz spostrzeżenia związane z wykonywaniem zadań przez Fundusz, możesz złożyć wniosek, który powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 (trzydziestu) dni. Wniosek składasz na takich samych zasadach jak skargę.

Ważne! Skargi dotyczące spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną, np. umorzeniem postępowania w sprawie zwrotu kosztów leczenia, nie są rozpatrywane.