RODO

RODO

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail iod@medicam.pl, listownie lub osobiście w siedzibie AD.

Administrator przetwarza Państwa dane w celach zdrowotnych w szczególności w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej , diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o którym mowa powyżej.

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usług medycznych

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Szczegółowy sposób realizacji przysługujących Państwu praw opisany jest w Karcie Praw Pacjenta SPZZOZ w Gryficach dostępnej w każdej komórce medycznej oraz na stronie internetowej https://www.medicam.pl/index.php/pl/dla-pacjenta

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez SPZZOZ w Gryficach.