Regulamin odwiedzin pacjentów przez rodziny i osoby bliskie

Regulamin odwiedzin pacjentów przez rodziny i osoby bliskie

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEZ RODZINY I OSOBY BLISKIE

1.       Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach przez rodziny i osoby bliskie odbywają się: 1) w dni powszednie-w godzinach od 15:00 do 17:00;

2)      w dni świąteczne – w godzinach od 13:00 do 17:00;

Odwiedziny w innych niż wskazane powyżej godzinach są możliwe po uzyskaniu zgody lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurującego.

2.       Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają:

1)      Lekarze kierujący oddziałami szpitalnymi – w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00;

2)      Lekarze dyżurujący – w szczególnie uzasadnionych przypadkach poza godzinami określonymi w ust. 2 pkt. 1) oraz w weekendy i dni świąteczne.

3.       Odwiedziny pacjentów izolowanych i reżimowych odbywają się po uzyskaniu zgody lekarza kierującego oddziałem.

4.       Obowiązują następujące zasady odwiedzin:

1)      Odwiedzin nie mogą realizować osoby z objawami choroby infekcyjnej, a decyzję o wejściu odwiedzających do oddziału podejmuje każdorazowo personel oddziału;

2)      Odwiedziny mogą odbywać się wyłącznie w pokoju pacjenta albo w miejscu wskazanym przez personel. Pacjenci i osoby odwiedzające powinny ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w częściach ogólnodostępnych.

3)      Jednoczasowo u pacjenta może przebywać jedna osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby.

4)      Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do zachowania wszelkich środków ostrożności wymaganych przez personel medyczny, a czas odwiedzin należy ograniczyć do niezbędnych potrzeb.

5)      Należy unikać gromadzenia się osób odwiedzających w jednym miejscu (np. przed oddziałem szpitalnym).

6)      Ilość artykułów dostarczanych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.

7)      Osoby odwiedzające zobowiązane są do stosowania maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.

8)      Rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce.